Disclaimer

{{config path="general/store_information/name"}} Webshops verleent u hierbij toegang tot haar website https://www.biqqelz.shop. De aangeboden informatie dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies in specifieke gevallenen. Indien u de aangeboden informatie als basis gebruikt voor het aangaan van een overeenkomst tot aanschaf van één of meer van de aangeboden produkten en/of diensten gelden in aanvulling hierop - afhankelijk van uw situatie - de Algemene Voorwaarden voor Consumenten danwel de Algemene Voorwaarden voor Bedrijven. {{config path="general/store_information/name"}} Webshops behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie op deze website aan te passen en/of onderdelen daarvan te verwijderen zonder daarover vooraf of achteraf aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt door {{config path="general/store_information/name"}} Webshops met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met {{config path="general/store_information/name"}} Webshops.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites en/of diensten van derden kan {{config path="general/store_information/name"}} Webshops nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. {{config path="general/store_information/name"}} Webshops aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor op websites van derden aangebrachte hyperlinks naar (onderdelen van) deze website en deze hyperlinks kunnen nimmer betekenen dat {{config path="general/store_information/name"}} Webshops instemt met de inhoud, de uitstraling en/of de reputatie van de betreffende websites.

{{config path="general/store_information/name"}} Webshops aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website. {{config path="general/store_information/name"}} Webshops doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet-tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij {{config path="general/store_information/name"}} Webshops. De informatie op deze website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en/of openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van {{config path="general/store_information/name"}} Webshops, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden dienstverlening van {{config path="general/store_information/name"}} Webshops. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze disclaimer is 1 januari 2019. Met het publiceren van een nieuwe versie, welke zonder voorafgaande aankondiging kan worden ingevoerd, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Nog checken op doublures!

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen. De informatie op deze website wordt door {{config path="general/store_information/name"}} met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

{{config path="general/store_information/name"}} aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

{{config path="general/store_information/name"}} doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij {{config path="general/store_information/name"}}. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van {{config path="general/store_information/name"}} niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van {{config path="general/store_information/name"}}. {{config path="general/store_information/name"}} zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar haar oordeel slecht verdraagt met haar eigen naam en reputatie, haar diensten, producten en/of de inhoud van haar website.


Heb je vragen? Laat het me weten, ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *